Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok

Korábbi hetiszakaszok

E-mail Nyomtatás PDF

2014. július 27- augusztus 2

Ezen a héten Mózes V. könyvének első heti szakaszát, a Devárimot olvassuk a zsinagógában. Jelentése: Szavak. Nevezik az ötödik könyvet Misné Tórának, a Tan megismétlésének, mert Mózes szózatában a negyven év minden fontos történéseit, tanításait felidézi. A történészek szerint ez a könyv i. előtt 621-ben Josijáhu király uralkodása alatt került elő. A fiatal király az elődei által szégyenletesen elhanyagolt Templomot rendbe kívánta hozni, megtisztítva a fizikai és szellemi mocsoktól. A fal egy mélyedésében tekercset találtak, az elveszettnek hitt Ötödik Könyvet. A meghatódott uralkodó elrendelte a Devárim rendszeres felolvasását. A tartalom személyes visszaemlékezés, számadás. Ezért stílusa emelkedett, költői. Egyes eseményeket pl. a kémek történetét megmagyarázza, pontosabban értelmezi annál, ahogyan az a negyedik könyvben történésszerűen volt leírva.

Ez a szidra a "látomás" szombatján kerül felolvasásra, amely megelőzi az egyik legnagyobb gyásznapunkat, áv hó 9.-ét, héberül Tisó beávot. A "látomás" szó Jesája próféta Háftórájának kezdő szava, héberül cházon.

 

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. augusztus 24. vasárnap, 17:17 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

2014. július 20 - 26


A zsidók vonulása a sivatagban

Jelentése: vándorlások

Mózes az Örökkévaló utasítására lejegyezte azon állomásokat, ahol ősei a negyven év alatt táboroztak. Megemlítve a fontosabb eseményeket. Elindultak Rámszészból egész Egyiptom szeme láttára és megérkeztek Szukotba. És elindultak Szukotból és megérkeztek Étánba, amely a sivatag szélén fekszik. Csaknem negyvenszer írták le és elindultak és megérkeztek, letáboroztak. Miért kell annyiszor leírni, hogy elindultak? Ha megérkeztek valahová természetes, hogy elindultak.

Mindez igaz, de az elindulás az első lépés a legfontosabb. Azt meg kell tenni. Aki elindul, nem biztos, hogy meg is érkezik. De ha nem indul el, biztos, hogy nem jut sehová. Ezért kell ösztönözni az indulásra. Elérkeztek Élimbe. Ez ismétlés az írás második könyvéből már ismert, hogy ott volt tizenkét forrás és hetven pálma. Ideális hely a megpihenésre.
A Hor helynél megemlíti a Tóra azt a szomorú eseményt, hogy meghalt ott Áron. Százhuszonhárom éves korában. A béke embere három évvel meghaladta Mózes éveinek számát. Megérkeztek Moáb síkságára, Jerikóval szemben a Jordán mellett. Innen már nem mehetett tovább Mózes. Meghagyta, hogyha átkelnek a Jordánon, semmisítsék meg az ott talált bálványokat, rajzos köveket. És sorshúzás útján osszák fel a családok száma szerint az országot. Kijelölték a határokat.

Megjegyezzük, ezeket az ideális többnyire természetes határvonalat csak egyszer érték el Izrael gyermekei, Dávid és Salamon uralkodása idején. A leviták birtokot nem kaptak, a letelepedésükhöz 48 várost jelöltek ki számukra. Külvárossal, legelőkkel együtt. A város falától kb. 250 méterre legyen legeltetésre kijelölt hely körös-körül a négy világrész – kelet-dél-nyugat-észak tájakon, 1250 méternyi mezőrészt kellett biztosítani. A város a középen legyen. Kijelöltek hat menedék várost, a vérbosszú elkerülése végett. Aki véletlenül embert ölt, mert favágás közben a fejsze feje elrepült és munkatársát eltalálta, szekere önhibáján kívül elütött valakit, vagy hasonló tragikus esemény miatt gyilkossá vált valaki.

E városokban kellett tartózkodnia a főpap haláláig. Ilyenkor a gyászoló család is láthatta, hogy a kiemelt és tisztelt személy is elmegy a világból, a sors úgy hozta, hogy rokonának vagy hitvesének is távoznia kellett. Azonban ha a gyilkos vétkes volt, még az Ö…való oltára sem nyújtott számára oltalmat. Onnan is el kellett hurcolni és bírái elé állítani. Gileát és József családjának tagjai tudomásul vették, hogy férfi örökös híján a lányok is örökölhetnek. De aggodalmuknak hangot adtak. Ha Cöláfchád lányai más törzsbeliekhez mennek feleségül, ez megváltoztathatja a gondosan kiszámított birtokelosztást. Mózes jogosnak nevezte a felvetést és megparancsolta az Ö…való nevében, menjenek a lányok férjhez, akihez nekik megfelel, de a törzsön belül. Cöláfhád lányai unokabátyjukhoz mentek férjhez.

A Numeri (negyedik könyv) verseinek száma 1288, szidráinak száma 10, fejezeteinek száma 36.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. augusztus 24. vasárnap, 17:17 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

2014. június 15- 21


Levita

A nagy zendülés

Korach Jichár fia, Kehát unokája, az előkelő levita Mózes és Áron unokatestvére, az elégedetlenkedők élére állt. A bölcsek szerint a reubén törzs meghatározó személyiségei bíztatására. Nem felejtették el ugyanis, hogy kezdetben mint az elsőszülött leszármazottai, eredetileg törzsük volt a papi rend. Mivelhogy az aranyborjú imádásánál csak a levita rend maradt hűséges, a Mindenható jutalmául övék lett a papság tiszte.

Reubén törzs számos tagja e döntést sérelmesnek érezte. Dátán és Ábirám a két mihaszna, (valószínűleg ők verekedtek Egyiptomban, és amikor Mózes elválasztani akarta őket, fenyegetőztek, ezért bujdosott el Mózes Midján földjére) E két jómadár és On Pelet fia vettek részt az összeesküvésben. Ez utóbbit azonban bölcs felesége lebeszélte a lázadásról. Korach felesége viszont buzdította férjét a pártütésre.

A példabeszédekben ez áll: bölcs asszony felépíti házát, balga asszony saját kezével rombolja le azt. Korach demagógiával az adórendet bírálta. Ezek szerint Áron mindent elvesz tőlük. Trumát és tizedet, az állatok első ellését, szociális okokból a föld szélét meg kellett hagyni a termőföldön a szegények javára, tehát nem érdemes sem állatot tenyészteni, sem földet művelni. Talán a főpapi titulusra vágyott, mindenesetre zavarta, hogy Mózesé a bírói pálca, ő a népvezér, Áron a vallási méltóság. A Keháti család feje a fiatal Elicáfán lett, e tény okozta sértődöttségét.

Mózes megkísérelte higgadtságra bírni az elégedetlenkedőket, de nem hallgattak rá. Mózes az Örökkévalóra bízta a döntést. Fogjon a lázadók 250 főnyi sereget, serpenyőt és tegyenek rá tüzet, füstölőszert, fogjon Áron is és akinek elfogadja az áldozatát a Teremtő, az az igaz. Mózes felszólított mindenkit, hogy távolodjanak el a lázadók házától, mert nem természetes halállal halnak majd meg. Meg is nyílt a föld és elnyelte Korachot, valamint házanépét, vagyonát és mindenét, ami volt.

De Korach fiai eltávolodtak, nem követték atyjukat a zendülésben, jutalmul nemcsak életben maradtak, hanem gyönyörű, máig elmondott zsoltárokkal gazdagították a liturgiát. Tűz ütött ki a földből és elemésztette a 250 főt, akik a serpenyőt tartották.

A lázadás szelleme nem távozott el a táborból. Vádolták Mózest és Áront, mondván: "ti öltétek meg az Örökkévaló népét". Fellobbant a Mindenható haragja a zúgolódók ellen, kitört a halálvész.

Áron hogy engesztelést szerezzen a népnek, füstölőszert égetett el és a holtak valamint az élők közé állt és ekkor a vész is megállt.

Elpusztult 14 ezer és négyszáz ember. Mivel látszott, a nép előtt még mindig bizonyítani kell Mózes és Áron kiválasztottságát, ezért minden törzs adott egy vesszőt, (Áron is) és arra ráírták a törzs nevét. Áron vesszeje kivirágzott és mandulát érlelt.

Láthatta mindenki, ezzel beigazolódott a lévi törzs kiválasztottsága. I...n felszólította Mózest, hogy a leviták viseljék gondját a Szentélynek. Legyen kiváltva részükről minden ember és állat elsőszülöttje.

A kiváltás egy hónapos kortól öt ezüst sékel. Ez a szokás a mai napig is érvényes. A szertartás neve Pidján hábén. Kiváltása minden elsőszülött fiúgyermeknek 30 napos korában. Akinek valamelyik szülője kohén vagy lévi, mentesül a kiváltástól.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. június 22. vasárnap, 08:33 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

2014. május 18 - 23

Jelentése: a pusztában.

A zsidók kivonulása Egyiptomból
/ Kaufmann Hagada /

A cím találó, mert a pusztai vándorlás negyven éve részletesen le van írva a hetiszakaszokban. Tudományos címe a könyvnek: Numeri - számlálások, mert két ízben is foglalkozik a kötet e témával. Számba vették Izrael fiait 20 évestől felfelé, akik hadba vonulhattak. A második könyvben a fél sekelekkel való számlálásnál 603.550 főt számláltak, ezúttal is annyi, mint hét hónappal előbb. Bölcseink szerint ugyanannyian születtek, mint ahányan meghaltak ez idő alatt.

Más vélemény viszont úgy tartja, egy számlálásról van szó, amelyet a negyedik könyvben dokumentáltak. Számláló biztosként a törzsek főnökeit nevezték meg. Érdekes, hogy többnek is a nevében a Teremtő említve van. Például: Netánél - I...n adta. Eliáb - -I...n az apa. - -Gámiél - -I...n a jutalmam - -Elicur - -I...n a szirtem. stb. stb.

A lévi törzset itt kihagyták a számlálásból. Nekik a Szent Hajlék szállítása. felállítása ha táboroztak, lebontása ha indultak.

Az Egyiptomból kivonult törzsek most már zászlórendben masíroztak. Minden egyes törzs más színű és jelvényű zászló alatt. Jehudáé Jákob áldása szerint oroszlán volt a jele, zászlajának színe türkiszkék. Reubén zászlajának színe piros, rajta mandragóra. Utalva az első könyv történetére, amikor a gyermek Reubén "a szerelem almáját" szedte a mezőn és Ráchel kért belőle. Simeon zászlaját zöldre festették, rajta Sechem városának képe, szintén az első könyvre utalva, amikor testvérével, Lévivel elégtételt vettek Dina meggyalázásáért.

A hetiszakasz leírja a táborozás rendjét. A tábor közepén állt a pusztai Szentély, a Hajlék, körülötte a leviták táboroztak. Nyugaton Menase Efráim (középen) Benjamin. Északon Aser, Dán (középen), Naftali. Keleten Zebulon, Jehuda, (középen) Jisszákár. Délen Gád, Reubén (középen), Simeon.

A hetiszakasz részletezi a leviták feladatait. Áron négy fia közül kettő meghalt, Nádáv és Ávihu. A megmaradottak Eliezer és Itamár atyjuk mellett teljesítettek szolgálatot. Külön számlálták meg egy hónapostól a leviták fiait, a családfők neve Gerson, Kehát és Merári. Minden családnak meghatározták a feladatát. A Gersoniak a Hajlék burkolatát, szőnyegeit, vásznait vitték.

A Meráriak a Hajlék deszkáit, reteszeit, oszlopait hordozták. A Kehátiak feladata volt a legkényesebb és felelősség teljesebb, rájuk bízták a frigyládát, az asztalt, a lámpást (menórát) az oltárokat, és a szent edényeket. Ha nem csomagolták be gondosan a frigyládát, és hozzáért valaki, azt mintha áram ütötte volna meg, azonnal meghalt. Ezért áll a figyelmeztetés: "ne engedjétek kipusztulni a Keháti család tagjait." Az elsőszülöttek helyébe a papi rendbe a leviták léptek. Ezért ki kell váltani minden elsőszülött fiút, kivéve azokat, akiknek anyja vagy apja levita, illetve kohén.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. június 08. vasárnap, 08:46 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

2012. július 15 - 21


A zsidók vonulása a sivatagban

Ezen a héten iker szidrát - két hetiszakaszt - olvasnak a zsinagógában. Mátot-Mászé, jelentése: Törzsek - Vándorlásai. Elindultak és megérkeztek. 42 állomást érintettek, amely felsoroltatik. Ahol örömük volt, ahol gyászuk, ahol énekeltek, és ahol sírtak, ahol hűségesek voltak, és ahol engedetlenek.

Mint az apa, aki térkép előtt elmeséli fiainak közös utazásuk derűs-borús epizódjait, így tárul elénk a 42 helység, ahol őseink jártak vándorlásaik során.

Negyvenszer hangzik el a szó: elindultak és megérkeztek. Kérdés, miért kellett ezt hangsúlyozni, hiszen természetes, hogy indultak, különben nem érkezhettek volna meg. Talán a tanulságot kell kiemelnünk. Indulni kell - célnak kell lenni, amelyet el akarunk érni, meg akarunk tenni. Ha van feladatunk, célunk, akkor azt el is érhetjük.

Az élet egy nagy vándorlás, előre nem sejthető akadályokkal, meglepetésekkel. Ha azonban van feladatunk, akkor érdemes elindulni és remény lehet, hogy meg is érkezünk, teljesítve küldetésünket. Izrael gyermekei a határhoz érkeztek. Megszámolták a törzsek létszámát, a létszám alapján osztották fel az Ígéret földjét. Nagyobb törzsek nagyobb, kisebb törzsek kisebb földdarabot kaptak. A földek helyét sorsolással döntötték el.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. augusztus 24. vasárnap, 17:17 )
 
3. oldal / 27