Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok

Korábbi hetiszakaszok

E-mail Nyomtatás PDF

2014. június 1 - 7

Jelentése: midőn meggyújtod)

A Menora hét mécsesének közép felé kellett világítania. Áron nem hozhatott ajándékot, mint a törzsfőnökök a Szentély avatásánál, de ennél többet kapott, ő gyújthatta meg elsőnek a menóra lángjait, amely a világosságot hirdette. Utódai a hasmaneusok is abban a tiszteletben részesültek, hogy a megszentségtelenített és újra megszentelt templom avatásán is meggyújthatták a lámpást. A hitnek, a vallásnak, az igazságát, fényét kötelessége Izraelnek megőrizni és ébren tartani. Ennek az örök fénynek soha nem szabad kialudni. Ha egy templomot I...n házát bezárnak, ott az örök fény, a Nér támid kialszik. Ezt ne feledjük el. Nem véletlenül a menóra az egyik legfontosabb szimbólumunk.

Aki a Pészachi áldozatot – betegség, utazás vagy gyász miatt - nem mutathatta be Niszán hónapjában, az egy hónappal később bepótolhatja mulasztását. Ijár hó 14-ét kis pészáchnak nevezik. Ilyenkor nem mondanak könyörgést (táchnunt) és eszünk egy kevés máceszt.


A zsidóság vándorlása 
a sivatagban

Nappal a felhőzet a borulat honolt a pusztai Szentély felett, éjjel a lángoszlop. Amikor a jelenségek megindultak, akkor haladt a tábor. Amikor a jelenségek megálltak, akkor letáborozott a nép. Az indulást ezüst harsonák hangja jelezte. Amikor elindult a frigyláda, Mózes felkiáltott: "Kelj fel, Örökkévaló!" Ezt a mondatot, amelyet két fordított Nun betű között közli a Tóra, bölcseink töredéknek tekintik, idézet I…n harcai című könyvből. Mindmáig elmondjuk, amikor a Tórát szekrényéből kiemelik.

Mózes apósa fiát Hobábot felkérte Mózes, legyen útmutató a sivatagban. Szükséges volt a terepet jól ismerő személy tanácsa. Hobáb visszautasította az ajánlatot, de elképzelhető, hogy Mózes kitartó kérésére csak vállalta a feladatot. A nép megint zúgolódott. Húst követelt. És bár a manna minden ízzel rendelkezett, de azért, hogy a terhes anyáknak ne okozzon betegséget, uborkát, póréhagymát, fokhagymát nem lehetett érezni az ízén. Természetesen a "keménynyakú nép" azt követelte.

Megkapták, amit kértek, a húst is, de nem lett belőle köszönet. 70 kiválasztott vén részletes prófétai szellemmel lett felruházva (a legfelsőbb bíróságnak, a szánhedrinnek is ennyi tagja volt), hogy segítsék Mózes nehéz munkáját.

Amíg a sátornál álltak, nyugodott rajtuk a prófécia szelleme. Két fiatalember, Eldád és Medád a táborban maradtak és prófétáltak. Jelentették Mózesnek, aki szerény volt, sőt a legszerényebb, ezért csak legyintett. Nem tartott a konkurenciától. Mirjám és Áron a kusi nő miatt Mózes háta mögött beszéltek a testvérükről. Valószínűleg Cipóráról lehetett szó, aki ugyan midjanita volt, de arcszine miatt Kusinak is nevezték.

Lehet, hogy Mózes külön élt a feleségétől, mert úgy gondolta, mindennap beszél a Teremtővel, így nem közeledhet asszonyhoz. Bár a házasság – például a főpap esetében – követelménynek számított, Mózes talán a Teremtő kérésére, talán maga elgondolása szerint, életének egy részében a magányt választotta. Mirjam bár megmentette a csecsemő Mózes életét, a pletykáért mégis szenvednie kellett. Hét napig poklosság sújtotta. Amíg elkülönítették a tábortól, addig nem haladtak tovább. Mózes könyörgött a Jóistenhez: Istenem, kérlek, gyógyítsd meg őt. A legtömörebb ima, amit valaha hallottunk. Volt is foganatja.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. június 08. vasárnap, 08:46 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

2014. augusztus 10-16

Jelentése: annak folytán

Sokan úgy fordítják a szót kissé szabadon: annak eredményeképpen. Ha hallgatunk a rendeletekre és teljesítjük azokat, akkor annak eredményeképpen ő is megőrzi a szövetséget, amelyet őseinkkel kötött. A címszó hasonlít az Ákév = sarok szóra. Bölcseink szerint a cipő sarkán lévő kevés piszkot talán észre sem vesszük. De nekünk arra is figyelnünk kell, hogy hiánytalanul, maradéktalanul tegyünk eleget kötelességünknek.

"Azért, hogy éljetek és sokasodjatok és bemenjetek azon országba, amelyet az Örökkévaló megígért nektek". Bölcseink szerint a Gondviselés nemcsak a mannáról és az élelemről gondoskodott, hanem a ruha, a cipő nem kopott el, nem rongyolódott a negyven évi vándorlás során.

"Bevisz téged egy jó országba, patakoknak, forrásoknak, mélyvizeknek országába". Ezután következik a hét kiemelt növény felsorolása. A sorrend is fontos. búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, olajfa, méz országába. (Egyesek szerint a datolyamézről van szó.) ...

"És enni fogsz és jól fogsz lakni és áldani fogod az Örökkévalót". Bölcseink ezen mondatokból következtették, hogy az étkezés előtt és után áldást kell mondani, megköszönve a Teremtőnek, hogy számunkra ételt-italt adott, ellátásunkról gondoskodott. Bráchák (áldások) egész sora fejezi ki hálánkat. Bölcseink szerint napi száz áldást kell elmondani.

Bátorította az Örökkévaló a népet, hogy higgye el, a honfoglalást az ő segítségével meg tudja valósítani. Ezen szakasz közli a mindennapi imánk, a Semá második szakaszát. "És lészen hogyha hallgattatok parancsolataimra, ... és szolgáljátok az Örökkévalót egész szívetekkel és lelketekkel" akkor lesz eső a maga idejében, amennyi szükséges, gabona, must, olaj, egyszóval jó termés. De óvakodni kell, nehogy a bálványoknak hódoljon a nép.

E második részt is a jelekkel zárja, kössétek kezetekre és legyenek homlokkötő gyanánt szemeitek között. (A töfilin imaszíjakról van szó.) Tanítsátok erre gyermekeiteket, ... írd fel azokat a házad ajtófélfáira. Az imaszíjak parancsa négyszer szerepel a Szentírásban. Kétszer a második könyvben, és kétszer az ötödik könyvben.

A Semá harmadik szakasza a rojtokról (a cicitről) már előbb, a negyedik könyv Slách hetiszakaszában kaptunk felvilágosítást. A Semában többször szerepel az utódok nevelésének kérdése. Mire is kell tanítani?
1. Az Istenhitre, mert enélkül nincs erkölcs és emberszeretet,
2. A vallásra, mert anélkül nincs zsidóság, a vallás a megmaradás záloga.
3. A Tórára és a Szent Iratokra. - Őseink cselekedeteire, a próféták, a zsoltárok, példabeszédek tanulságaira.
4. A történelemre, mert a múlt megismerése a jövő záloga
5. A Derech Erecre, a föld útjára, az egymással szembeni viselkedésre, egymás iránti figyelemre. Bölcseink szerint az emberek egymás iránti szeretete felér az embernek a Teremtő iránti szeretetével.
6. I...n nevének megszentelésére, a jótékonysággal, szerénységgel, egymásról való gondoskodással, betegápolással, stb. Ennek ellenkezője az Örökkévaló nevének megszentségtelenítése, a hit megtagadása és az egymással szembeni elítélendő magatartás - pl. becsapás, szándékos megkárosítás.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. augusztus 24. vasárnap, 17:17 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

2014. augusztus 3-9


Mózes vizet fakaszt
a kősziklából

Ezen a héten a Váetchánán szidráját - heti szakaszát - olvassák a zsinagógában. Jelentése: "És esdekeltem". Mózes könyörgött az Ö...valóhoz, hogy átkelhessen Jordánon, láthassa a szép országot, az Igéret földjét és bevezethesse oda népét, élhessen ott. A válasz kemény, mivel vétkezett, a Meribáh vizénél, mikor a pörlekedés hevében kétszer sújtott a sziklára, így fakasztott vizet. A Piszga hegy csúcsáról láthatta a szép országot, de nem léphetett földjére. A szidra bővelkedik szép gondolatokban. "Vigyázzatok tehát nagyon magatokra. Az életetekre, az egészségetekre"   ( IV. fej. 15. v.) Bölcseink e mondat alapján alkották meg az egészségvédő szabályokat. "Ismertesd meg azokat (a törvényeket) gyermekeiddel és gyermekeid gyermekeivel" (IV. fej. 9.) Fontos parancsolat a következő nemzedék, a szár ne veszítse el szellemi kapcsolatát a gyökérrel és adja át tapasztalatait gyermekeinek, a virágnak. Ez a kötelességre intés a Devárim könyvében végigvonuló mondanivaló.


A Tízparancsolat egy amszterdami
zsinagógában

E heti szakasz ismétli meg a tíz parancsolatot; nem mindenütt szó szerint, kb. 14 helyen találunk eltérést, kissé magyarázóbb, bővebb, mint a Jitró szidra szövege. Az egyik leglényegesebb eltérés a szombattal kapcsolatos. A második könyvében az "emlékezzél a szombat napjára", e heti szidrában az "őrizd meg a szombat napját" szöveg olvasható. Bölcseink szerint a Szináj hegyénél egyszerre hallották a két szót Izrael gyermekei. Mert mindkét értelmezést meg kell tartani. Emlékezz és szenteld meg a pozitív Micvákat ( parancsolatokat): jelenti a gyertyagyújtást, az imákat, a három lakomát, a boráldást. Az őrizd meg a tiltó rendelkezéseket jelzi pl. a munkavégzés tilalmát, a hordás-vivés tilalmát, a városon kívüli hosszú út, a tűzgyújtás tilalmát. E két megközelítés biztosítja a szombat nyugalmát, a pihenést.

E gazdag szidrában hangzik el a legfontosabb imánkká vált mondatsor, a Semá Jiszráél, a Halljad Izrael és az azt követő Váá háftá az imádkozás parancsa. "Szeresd az Ö...valót, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész erőddel!" Szó szerint utasít minket, hogy ezen igéket naponta kétszer, este és reggel mondjuk el. Egyetlen hely a Tórában, ahol ima kötelezettségről nem utalás, hanem rendelkezés szerepel.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. augusztus 24. vasárnap, 17:17 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

2014. június 22 - 28

Izsóp

Ez a törvény

A törvény szót kétféleképpen lehet kifejezni, értelmezni. Mispát; van racionális magyarázata, például ne lopj. Ezt jóérzésű embernek nem kell magyarázni. A másik típusa a törvényeknek a Chukim csoporthoz tartozik. Indoklásába nem vagyunk beavatva. Nem lehetetlen, hogy a Messiás eljövetelekor fény derül erre a titokra is.

A vörös tehén a Tóra legtitokzatosabb része. A bölcs Salamon sem talált rá magyarázatot. Ez a szertartás a holt ember megérintésével keletkezett tisztátalanságot oldja fel. Egy hibátlan vörös tehenet, amelynek két szőrszála nem lehetett más színű, járomba még nem fogták, a táboron kívül levágták és elégették. Hamujához cédrusfát izsópot, és karmazsint tettek vízben feloldották, és ezzel ráfecskendeztek a tisztátalanra, ő tiszta lett, de aki az elegyet készítette és kezelte, estig tisztátalan lett.

Ennek értelme megfejthetetlen. Bölcseink szerint kilenc tehenet áldoztak eddig, a tizediket a Messiás eljövetele után vágják majd le. Mivel ma nincs vörös tehén és áldozás, mindnyájan tisztátalanok vagyunk.

A Jeruzsálemi templom hegyre ezért nem mehetünk fel. Rási szerint a három fajta - cédrus, izsóp, karmazsin - a három ezer embert jelképezi, akik elpusztultak az aranyborjú imádásánál. Más magyarázatok is léteznek, de ne legyünk telhetetlenek, eljön a Messiás és kiderül az igazság.

Izrael elérkezett Cin sivatagjába és letelepedett a nép Kádesban. Ott meghalt Mirjam, Mózes és Áron testvére. Ő mentette meg a gyékénykosárral Mózes életét. A Vörös tengeri átkelésnél táncolt az asszonyok élén.

Érdemeire tekintettel egy kút kísérte a vándorlások során. Halálával a kút elapadt és nem volt víz a közösség számára. A nép zúgolódott, Mózest vádolták: "Miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy elpusztuljunk e gonosz helyen". A találkozás sátránál megjelent az Ö...való dicsősége. Szólott az Ö....való Mózeshez.

Áronnal együtt gyűjtsék össze a népet és szóljanak a sziklához, lesz elég víz. Magához vette Mózes a botot és kiáltott a közösséghez. Halljátok engedetlenek! Vajon ezekből a sziklákból hozzak nektek vizet. A feszült hangulatban talán tévedésből, talán biztonság kedvéért Mózes kétszer ráütött a sziklára.

Azt hihették az emberek, hogy az ütés hatására ömlött a víz és ihatott belőle ember és barom. Mivel nem a parancs szerint cselekedett Mózes és Áron, és ezzel csökkentették a csoda értékét, nem vezethették be a gyülekezetet az Ígéret Földjére.

A Meribach vizének nevezték el a helyet, mert pörlekedtek az Ö...valóval az elégedetlenkedők. Elérkeztek a Hór hegyéhez, Edom határára. (Egy napi út a Sás tengerig.) Mivel Áron is vétkezett a Meribach vizénél, nem is mehetett tovább. Megtért népéhez. A hagyomány szerint csókos halállal került a túlvilágra, ami azt jelenti, nem a halál angyala végzett vele, hanem a Teremtő vette magához. Ruháját a fia, és utóda vette fel.

Harminc napig siratta egész Izrael a béke emberét. Aztán tovább indult a nép, megkerülte Edom országát és a kemény nyakú nép újra lázongott. A mannát becsmérelték. Megint a szokásos demagógia, menjenek vissza a szolgaság házába, ahol szerintük minden jó volt.

És tüzes kígyókat bocsátott az Ö...való a nép közé. Mérges kígyókat, melynek a marása tüzes fájdalmat okozott. Sokan meghaltak. Mózes imádkozott a népért, nem is eredménytelenül. Az Ö...való megbocsátott, utasítására tüzes kígyót készítettek rézből.

Aki a póznára tett rézkígyóra tekintett, mivel magasan volt, az égre nézett és fohászkodott, az életben maradt. Majd tovább indultak Izrael fiai a Moáb síkságon.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. július 05. szombat, 20:20 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

2014. június 8 - 14

A kémek visszatérése

Jelentése: küldj el magadnak

A cím úgy értelmezhető: ha nektek tetszik, hát küldjetek kémeket Kánaán országába, amely Izrael otthona lesz. Derítsék fel, milyen az ország és az ott lakó nép erős-e vagy gyenge, kevés-e vagy sok? Milyenek a városok, a föld kövér vagy sovány. Az ötödik könyvben Mózes nem így mondja el a történetet, hanem a nép kezdeményezte a kémek küldését.

Bár megjegyzi, neki sem volt ellene kifogása. Pedig sejteni lehetett volna, hogy mindaz, amit az Ö…való kiválaszt, nem lehet rossz. Minden törzsből egy férfiúra esett a választás.

Efrájim törzséből Hoseát elnevezte Mózes Jehosuának (Józsuának, jelentése: ő (az Örökkévaló) segíteni fog). Negyven napig tartott a küldetés. Visszatérve magukkal hoztak hatalmas szőlőfürtöt, ketten vitték egy póznán. Valamint gránátalmát és fügét. Mind sokkal nagyobb volt a megszokottnál. Igaz - mondták - az ország tejjel-mézzel folyó Kánaán, gyümölcsei is bizonyítják. De az ott lakó nép erős, óriások a városok, bevehetetlenek.

Káléb csitította a népet, de nem hallgattak rá. Tíz kém szította a hangulatot, sopánkodtak, hogy nem bírnak majd a túlerővel. Mindez áv hó 9-én történt. Sírt a nép egész éjjel. A hangadók követelték, válasszanak vezetőt és menjenek vissza Egyiptomba, a szolgaság házába. Az I…ten így szólt: Ti most ok nélkül zokogtatok, de lesz idő, amikor a fenti dátum a jogos sírás napja lesz. Csak Józsua és Káléb tartottak ki azon véleményük mellett, hogy az ország, melyben jártak, nagyon jó és elfoglalható.

A többség nem hallgatott rájuk, sőt megkövezéssel fenyegette őket. Az Ö...való haragja felkelt a "

kemény nyakú"

nép ellen és elpusztítását helyezte kilátásba. Mózes könyörgött. Elmondta Isten tizenhárom tulajdonságát, ez a tórai rész a bocsánatkérő szlichot imák legismertebb része. A tíz kémet, akik rosszat beszéltek, halálos csapás érte. Az egész népet azon büntetés sújtotta, hogy 40 évig vándoroltak a sivatagban, pedig már ott álltak az Ígéret Földjének kapujában.

Aki 20 évesnél idősebben ette a rabság kenyerét, az nem léphetett be Kánaánba. Kivétel Józsua és Káléb. Mások a pusztában maradtak, mert gyávák és kishitűek voltak. A nép egy vakmerő csoportja a tiltás ellenére be akart törni Kánaánba, fel akartak menni a hegyre, de súlyos vereséget szenvedtek.

Két fontos micváról tájékoztat minket a hetiszakasz. Az egyik "

tésztátok elsejéből kalácsot adjatok adományul"

. A papok ezt megették. A parancs Izrael földjére vonatkozik, mégis bölcseink az asszonyok egyik legfontosabb micvájának tartják.

Ma nem a kohénoknak adják, hanem a fél tojásnyi (közáit) tésztadarabot elkülönítik és elégetik. Ez a mai konyhai viszonyok között elég nehéz, de pékségekben meg lehet oldani.

Minden kortól és helytől függetlenül tórai parancs a rojtok, a cicit hordása. Ezt régen a ruhák négy sarkára varrták, az öltözék változásával ma két formát ismerünk. Az egész nap hordott cidákli (tálit kátán) és az imakendő, amelybe a reggeli imánál beburkolózik minden nős férfi. Esetenként minden 13 életévét betöltött akár nőtlen bócher.

A cicit számértéke 600, hozzászámolunk 8 szálat, 5 csomót, azaz 613.

Tehát emlékeztet kötelességünkre, a parancsolatok megtartására. Égszínkék fonal (töchélet) van előírva, mégis többnyire fehér rojtot hordunk. Mert a chalizon nevű bíborcsiga, amelynek nedvéből készült a megfelelő színű festék, ma nem ismeretes. A cicit parancsa a Sömá imának a zárószakasza. Nem egy zsinagógában a rabbi hangosan recitálja.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. június 22. vasárnap, 08:33 )
 
2. oldal / 27