Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok

Korábbi hetiszakaszok

E-mail Nyomtatás PDF

2014. január 26- február 1


Miskán,
a pusztai Szentély

Ezen a héten a Trumá hetiszakaszát olvassák a zsinagógában.
Jelentése: adomány. Ez lehetett arany, ezüst, réz, finom bőrök, szövetek.
A jó szívvel hozott adományból építették fel a Hajlékot, a Pusztai Szentélyt, az isteni jelenlét látható jelképét.
Kifejeződést annak a tudatnak, hogy az Örökkévaló nyája között van, ott lakozik. Egy következetes út újabb állomásához érkeztünk. Izrael fiai megkapták a szabadságot. Kaptak a fizikai léthez szükséges vizet hűs forrásokból, ételként pedig mannát. Ruhájuk velük nőtt, soha el nem rongyolódott, sarujuk el nem kopott. Ezután következtek a törvények, hogy a szabadság ne legyen parttalan.

Azután az állami közigazgatás kiépítése következett. Majd a szellemiséget, erkölcsiséget kifejező Miskán ( Sátor) építésére kapott a nép utasítást. A szidra részletesen leírja a Sátor méreteit, berendezési tárgyait. Ezek közül kiemeljük az örök fényt biztosító menórát és a mindennapi kenyeret szimbolizáló szinkenyér asztalát. megtudjuk a hetiszakaszból, hogy az írott Tan mellett szóbeli Tan is létezik, amelyet közöltek Mózessel a hegyen: "Egészen úgy, amint én megmutatom neked a hajlék mintáját és minden felszerelésének mintáját, akként készítsétek." A szóbeli magyarázatokra utaló mondat többször is elhangzik a szidrában, jelezve, hogy létezik a szóbeli Tan az írott mellett. Ezt később hosszú vita után bölcseink lejegyezték és a jegyzetekből született meg a Talmud.

Deutsch Gábor

 

www.or-zse.hu

Módosítás: ( 2014. február 01. szombat, 17:39 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

2014. február 2 - 8

Ezen a héten a Tecáve szakaszt olvassák fel, a megfelelő, hagyományos dallammal. Mózes második könyve huszonhetedik fejezet 30. versétől a 30. fejezet 11. verséig.
Itt szó esik az örökmécsesről, melynek estétől reggelig kellett világítania, hogy éjjel és nappal világosság legyen a Szentélyben.
Érdekes módon, Mózes neve nem hangzik el ezen e héten.


Főpapi öltözék,
egy középkori kódex
szerint

Ennek oka az, hogy amikor az aranyborjú bűne miatt engesztelésért könyörgött Mózes, azt kérte az Örökkévalótól, hogy ha nem teljesíti a kérését, hagyja ki az ő nevét a Könyvéből. Az Örökkévaló megbocsátott, de Mózes kívánsága mégsem volt következmény nélküli. Egy szombaton nem hangozhat el a neve a zsinagógákban.

A heti szakaszban a legfontosabb téma a papi öltözék ismertetése. Pontosan meghatározott ruhadarabokat öltöttek fel a papok, sem több, sem kevesebb nem lehetett rajtuk. Fejükön fejfedő volt. Innen ered az a rabbinikus szabály, amely kötelezővé teszi a fej befedését.

A hét elejére ( február 19 ) esik Ádár hó hetedike, Mózes születésének és halálának napja. "Nem támadt Izraelben több olyan próféta, mint Mózes".
Öröm és gyász is ez a nap. Gyász, hiszen az ismeretlenségbe távozott nagy tanítómesterünk, de öröm is, hiszen azon a napon született Ő, és hozta le a két kőtáblát. Pásztora volt népének, és neki köszönhetjük a Tórát. Számunkra azért is nevezetes e nap, mert a magyarországi zsidóság büszkeségének, Eisik Taubnak, a nagykállói rabbinak, az igaz embernek (cadik) ekkor van a halálozási évfordulója. Zarándokok jönnek ilyenkor a világ minden tájáról.

A hét szombatja a második a nevezetes szombatok közül, Sábát Záchor, az emlékezés szombatja. Ez mindíg a purimot megelőző hétre esik. Emlékezni kell az Amálékok cselekedetére, akik megtámadták Izrael gyermekeit amikor kivonultak Egyiptomból és a lemaradók, a gyermekek és aggastyánok közül szedték áldozataikat. Az aktualitást az adja, hogy Hámán a purimi történet negatív főszereplője Amalék leszármazott volt.


Deutsch Gábor

 

www.or-zse.hu

Módosítás: ( 2014. február 09. vasárnap, 17:52 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

2014. január 12 - 18

Ezen a héten Jitro heti szakaszát - szidráját - olvassák a zsinagógákban. Jitro személynév, Mózes apósát hívták így. A lányával, Cipórával, annak két fiával, Gérsommal és Eliezerrel meglátogatta vejét. Örömét fejezte ki, hogy az Örökkévaló kivezette Izraelt az egyiptomiak fogságából. Látta, hogy Mózes egyedül bíráskodik és ítélkezik kisebb ügyekben is. Javasolta, hogy helyi ügyeket tisztviselők lássanak el, 50-100-1000 ember ügyeit piramisszerűen felépülő szervezetben; becsületes, okos emberek intézzék. Mózeshez az ország legkomolyabb gondjai jussanak el, máshol meg nem oldható kérdések nyerjenek döntést. Ezzel lényegében kiépült a közigazgatás.

Mivel a szidra második része a Tízparancsolat ismertetése, amely a polgári és vallási törvénykezés alapja, megfigyelhetünk egy nagyon következetes sorrendet.

Először a nép megkapta a szabadságot. De hogy ne váljon szabadossággá, szét ne folyjon, keretet kellett meghatározni, tehát törvényeket alkotni.

Az első lépés a fizikai szükségletek biztosítása volt. Eljutottak Élimbe, ahol 12 forrás tiszta vizet szolgáltatott, 70 pálma hűs árnyat biztosított. Ezután megkapták a mannát, amely a mindennapi betevő falatot jelentette.

Tehát lett szállás, víz, kenyér, ezután következett a közigazgatás kiépítése, tehát a törvények végrehajtásának fizikai és szellemi feltétele megvalósult.

A következő lépés - és ehhez kellett 50 nap előkészület - a Szináj hegyi kinyilatkoztatás volt. S ünnepélyesen, sófárzengés, mennydörgés közepette, mikor füstölgött a hegy, hangzott fel a tíz ige, a Deka logus. Mint írtuk, ez az alapja a polgári törvénykezésnek, de a fundamentuma a 613 vallási parancsolatnak is. A 248 tedd (pozitív) parancs és a 365 ne tedd (tiltó, negatív) parancs ezen igékből vezethető le.

A szidrák között nem illik rangsort állítani. Mégis az előző hetit, amely a kivonulásról szólt és a mostanit, melyben az igék hangzanak el, kiemelkedő hetiszakaszoknak kell tekinteni.

E hónapban, a zsidó naptár szerint Svát hó 15-én a fák, bokrok, növények új esztendejét ünnepeljük. Ekkor kezdődik Izraelben a rügyfakadás, ilyenkor 15 féle gyümölcsöt szoktak kóstolni, enni, részint a hét kiemelt növényből, - árpa, búza, szőlő, gránátalma, datolya, füge, olajbogyó - másrészt olyan gyümölcsökből szoktak választani, amelyek nem gyakoriak, csak ritkán kerülnek az asztalra, például szent jános kenyér, pisztácia, ananázs, stb.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. január 18. szombat, 19:01 )
 
E-mail Nyomtatás PDF


2014. január 19 - 25

Ezen a héten a Mispátim hetiszakaszát, szidráját olvassák a zsinagógában. Jelentése: "törvények". Ezúttal azonban az "ítéletek" értelmezését előnyösebb használni. A 10 ige alapján megalkották a törvények egész sorát. A szidra példaértékű ítéletekkel mutatja be a törvények gyakorlati alkalmazását. Jellemző, hogy a szolgák ügyeivel, sorsával kezdődik a törvények ismertetése. Bizonyítva, a Tóra szociális érzékenységét, amely az egész hetiszakaszt áthatja. Sokan mondják, hogy mindez Hammurabi rendeleteinek mása. Ez nincs így, még akkor sem, ha a mezopotámiai uralkodó (i.e. 1945-1902), aki Ábrahám kortársa volt, rendkívül jelentős törvénykönyvet alkotott. Mezopotámiai őslakók a sumérok voltak, akik minden más nép előtt építettek téglaházat. Szigorú törzsi szervezeteket létesítettek és városállamokba tömörültek. Tőlük származik a kör beosztása 360 fokra, az óra 60 percre, a perc 60 másodpercre. A nagy különbség Hammurabi kódexe és Mózes törvényei között, a humanizmus, az emberszeretet. A rabszolga náluk csak áru volt, aki nem távozhatott tulajdonosától, a rabszolga elrejtése halálos bűnnek számított. Mózesnél a rabszolgaság a hetedik évben megszűnt, és a kegyetlen rabszolgatartótól megszököttet menteni kötelessége volt minden törvénytisztelőnek. Érdemes lenne pontról pontra haladva a külömbségeket számbavenni. Módunk csak annyi, hogy a lényegre mutassunk rá, amely az emberiesség és szentség kérdésében eltérő a két felfogásban.

Deutsch Gábor


www.or-zse.hu

Módosítás: ( 2014. január 26. vasárnap, 15:43 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

2013. december 22 - 28

Jelentése: Megjelentem

Megjelent őseinknek az irgalmas négy betű nevével J.H.V.H. Van, volt, lesz. Egyszóval Örökkévaló, aki szövetséget kötött őseinkkel, Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, hogy ivadékainak adja Kánaán országát, ahol hajdan tartózkodnak.

Meghallotta a Teremtő őseink jajkiáltását, üzeni fiainak kivezetlek benneteket, megmentelek a rabszolgaságtól, megváltalak titeket, népemmé fogadlak benneteket. Ezekre a fontos és beteljesült ígéretekre tekintettel iszunk a széder estén négy pohár bort.

Bár van még egy ígéret: beviszlek titeket Kánaán országába, az Ígéret Földjére, de ez még teljesen nem valósult meg, ezért kiöntjük ugyan az ötödik pohár bort, de egyelőre nem isszuk meg, legyen ez a serleg Élijáhu prófétáé, aki meglátogat minden széder estét és kóstol is borunkból.

Ezután a törzsek nemzetségének felsorolása következik, kiemelendő Eliséba, Aminádáv lánya, akit Áron vett feleségül.


A tíz csapás egyike: a békák

Mózes 80 éves, Áron 83 éves volt, amikor egyiptomi küldetésüket megkezdték. 400 évig kellett volna Izrael gyermekeinek Egyiptomban raboskodni, de 210-re mérséklődött a büntetés, mert 50 lépcső vezet a szentségekig felfelé és 50 a megsemmisülésig lefelé. Bölcseink szerint őseink már a 49. lépcsőn álltak. Ha nem történik meg a kivonulás, már nem lett volna kit kivezetni Egyiptomból. A fáraó lexikonjaiban nem találta az Örökkévaló nevét, a csodajelet, a bot kígyóvá válása és a varázslók kígyóinak elnyelése nem győzte meg Egyiptom fejét.

A kemény szívet büntetésnek kellett feltörnie. A tíz csapásból 6 ezen szidrában van leírva.


Részlet a tíz csapásból: dögvész és kiütés

A víz vérré válása, békák, rovarok, vadállatok, dögvész, kiütés, jégeső. Figyelmeztetésre is sor került. Az előkészület alatt gondolkodni lehetett. Bölcseink szerint 24 napos figyelmeztető periódus előzte meg a kb. 7 napig tartó csapást.

Így egy évig tartó procedúra volt a fenyítő sorozat. A harmadik csapás figyelmeztetés nélkül következett be, a második fáraó kívánságára a hét napnál hamarabb ért véget. A Teremtő elpusztíthatta volna a zsarnokot és a mögötte álló gonosz tanácsadókat, de ő türelmesen egy sorozatot bocsátott az országra, hogy a nép egységesen követelje Izrael fiainak elbocsátását. A fáraó emberfelettinek kiáltotta ki magát, bebizonyosodott, hogy nagyon is gyarló halandóról van szó. A csapások egyben ítélet is volt Egyiptom bálványai felett. A legtöbb csapásnál jelzi az írás, hogy Gosen földjét megkímélték.

Deutsch Gábor

 

Forrás: www.or-zse.hu


Módosítás: ( 2013. december 28. szombat, 19:26 )
 
További cikkeink...
7. oldal / 27