Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Kattints ide és tanulj!

Kattints ide és tanulj!

E-mail Nyomtatás PDF
A Fák újéve: tu bisvát

Svát hónap tizenötödike azaz tu bisvát, melyből a; míg a bisvát = svátban jelentéssel bír, a fák újéve a Misna szerint (Ros hásáná I,1).

A fák újéve (ros hásáná leilánot), mert Izraelben e naptól számítják a gyümölcstermő fák tizedével kapcsolatos előírásokat a három vagy az idősebb fák esetén (M.III. XIX,23-25).

A fák ünnepének (hág háilánot) is nevezik, mert Izraelben ekkor kezdődik a fák rügyezése, némelyek virágzása (például a mandulafa) is. A fák új életre kelnek, ez újjászületésük napja, miként e nap az izraeli parlament, a Kneszet születésnapja is.
1949-ben tu bisvát napján nyitotta meg Hájim Weizmann a Kneszetelső ülésszakát és kezdődött meg a parlamenti munka a régi-új államban.

Nevezik még az ültetés ünnepének (hág hánotéá) is, mert Izraelben e napon fákat ültetnek. E szép szokást Zeév Jeávec író, tanító és rabbi vezette be, mikor Zihron Jáákov mosávban 1892-ben először ültetett fákat tanítványaival e napon. A fák ültetésnek azután a Keren Kájemet Lejiszráél (Zsidó Nemzeti Alap) tevékenysége nyomán egész "kultusza" alakult ki már azóta. Bölcseink is nagy jelentőséget tulajdonítottak a fák ültetésének.

"Rabbán Johánán ben Zákáj mondta: Ha facsemetével a kezedben állsz mikor megérkezik a Messiás, először a fát ültesd el, s csak utána köszöntsd Őt!" (Ávot dirabbi Nátán)

A nap szokásai, hagyományai, a fák, a természet tiszteletét, az Izrael földjéhez való ragaszkodást és szeretetet fejezik ki. Szokás enni a hétféle terményből, mellyel a Tóra (M.V. VIII,8) Izrael földjét jellemzi. E hétféle termény a következő: búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, olajbogyó, méz (datolya). Vannak oly közösségek ahol tizenötféle gyümölcsöt esznek, utalásul a hónap tizenötödik napjára. A tizenötös számhoz kapcsolódik, hogy ekkor is szokás elmondani a Lépcsők énekét (Sir hámáálot), a CXX-CXXXIV. zsoltárokat.

Újabb keletű szokás, a kabbala művelőinek kezdeményezésére Cfát városából a XVI. századtól kiindulóan, hogy egy meghatározott rend (széder) szerint, a peszáhi hágádához hasonló forgatókönyv segítségével, történetek, dalok és négy pohár bor kíséretében megemlékezünk a fákról, a természet gyönyörűségeiről, az Ö.való csodáiról. E szertartás Izraelben közismertebb, de lassan Magyarországon is teret nyer, melyet
tu bisvát szédernek nevezünk.

Részlet Oláh János egyetemi docens: JUDAISZTIKA I. című könyvéből.


A Tu bisvát ünnepét megelőző szombatot "a dal szombatjának" (sabat sírá nevezzük, mert ekkor olvassuk fel a Tórából Mózes diadalénekét.)

Ilyenkor olvassák fel a Tórából Mózes diadalénekét, amelyet a Nádas-tengeren való csodálatos átkelés után írt. A felolvasás mindmáig ősi, hagyományos dallammal hangzik el a zsinagógában. Ugyancsak ekkor olvassák a prófétai szakaszok közül Debóra énekét, amely időszámításunk előtt 1200 körül keletkezett az észak-izraeli Hacor városa félelmetes seregének legyőzése alkalmából.


A tu bisvát széder

Izrael népe, ünnepei és erkölcsi értéke

Tu BiSvát

Svat hó 15-e, a fák újéve. A dátumnak halachikus fontossága van, melynek lényege, hogy ez az elválasztó nap dönti el, milyen fajta tizedet kell adni az év terméséből. A halacha szerint minden zsidó köteles volt terméséből járandóságokat és tizedeket elválasztani, s odaadni a kohénoknak és a levitáknak, akik a Szentélyben szolgáltak. Külön kellett választani a járandóságokat, a tizedeket a 7 előző év gyümölcseitől. Tehát a fák újéve dönti el, melyik év termésének tekintendő a gyümölcs, és az ültetés szempontjából mikor van a fának újéve.


Miért határozták meg a Tu BiSvátot a fák újévének?


Mert Tu BiSvátig esik a legtöbb eső és ekkorra a legtöbb gyümölcsfa kirügyezik. Amelyik fa rügyet fakasztott Tu BiSvát előtt, az az előző év gyümölcsének számít, és amelyik fa utána rügyezik ki, annak gyümölcse az új év termésének számit.


Hogyan ünneplik a Tu BiSvátot?


Tu BiSvátnak különös sajátossága van Izrael ünnepei között. Minden kötelezi a zsidót időben és térben. Tu BiSvát teljes egészében Erec Jiszrael kivirágzásához, természeti szépségeihez, termékenységéhez kötődik, a mindezzel való azonosulás ünnepe.

Rabbi Simon Bar Jocháj azt mondta, hogy Erec Jiszrael maga a fűszerek teljessége, semmi sem hiányzik belőle, szemben más országokkal, amelyekben van ez, van az. de Erecben minden van.

Ari Jichák Lrsria (Askenázia) és a többi kabbalista jóvoltából lett Tu BiSvátgyümölcsevőnap és A tündöklő fa gyümölcsecímű könyv Tu BiSvát-i Hagadává vált. Van, aki ötvenféle gyümölcsöt eszik ezen a napon.

Napjainkban is ünnepi asztalt terítünk és megrakjuk Erec Jiszrael gyümölcseinek legjavával. A legfontosabb az a hét növényfajta, amelyek említésével a Tóra Izrael földjét dicséri. Ezek: búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, olajbogyó és datolya.

Izrael feltámadásával az ünnep új és különleges arculattal bővült, ez pedig a faültetés Izraelben. A faültetés a szülőföldbe a népnek földjével való kapcsolatát fejezi ki. Ezt a feladatot Keren Kajemet le Jiszrael vállalta magára. Az utóbbi években Tu BiSvát újabb dimenziót kapott, ez a ,,természetvédelem napja", és így a természet megőrzésére és védelmére irányuló tevékenységek valódi kifejezést kaptak.


Mi a zsidóság kapcsolata a fához?


Az ember első találkozása a fával a teremtésnél volt:"És az Örökkévaló Isten kertet ültetett napkeleten, Édenben és odahelyezte az embert, akit alkotott." (Mózes, 1, 2, 8)

Amikor Izrael népe elérkezett Erec Jiszraelhez, az Örökkévaló megparancsolta nekik:„És midőn bementek az Országban és ültettek bármilyen gyümölcsfát. hagyjátok érintetlenül a gyümölcsét." (Mózes, 3, 19, 23) A Tóra fához hasonlatos: „Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok." (Példabeszédek, 3, 18) A caddik a fához hasonlatos: „És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fu, amely idejekorán megadja gyümölcsét és levele nem hervad el és minden munkájában jó szerencsés lészen." (Zsoltárok,1,3)

Izrael népe a fához hasonlatos és megáldatik Bileám áldásával: „Mily szépek a te sátraid, Jákob, a te hajlékaid, Izrael! Mint patakok, melyek elhúzódnak, mint kertek u folyó mentén, mint áloék, melyeket az Örökkévaló ültetett, mint cédrusok a vizek mentén." (Mózes, 4, 5, 6) Izrael fiainak megparancsoltatott, hogy vigyázzanak a fákra, nemcsak békeidőben, hanem háború idején is, ne pusztítsák el a gyümölcsfákat:„Mert arról ehetsz, azért ne vágd ki, talán ember-e a mező fája, hogy az ostromolt erődbe menekülhessen előled?" (Mózes, 5, 20, 19)

In.: SZÁZÉVES A CIONIZMUS. Izrael népe, ünnepei és erkölcsi értékei. Budapest, 1997.
A Bár Ilán Egyetem kiadványa Magyarországon.

 
E-mail Nyomtatás PDF


TÉVÉT HÓNAP


Tévét a zsidó naptár negyedik hónapja a világteremtési számítás szerint (tudjuk, hogy többféle Újév felfogás van a zsidó hitvilágban), szóval Ros Hásánától -  tisritől számítva, és a tizedik az egyiptomi kivonulást számításba vevő niszántól.

Tévét 29 napos hónap és általában december - január hónapra esik.

A "tévét" szó babilóniai eredetű, és akhád nyelven "tavito"-nak nevezik, ami javulást jelent, a mezőgazdaság javulását, az esős időszaknak köszönhetően .

Csillagképe a Bak. Újholdja (Ros Chodes) csak vasárnapra, hétfőre, keddre, szerdára és csütörtökre eshet.

A Tánáchban (Bibliában) mint tizedik hónap van említve és a "tévét" név csak egyszer fordul elő, méghozzá az Eszter Könyvében: "a tizedik hónapban, mely tévét hónapja" (2. fejezet).

Tévétben három böjt van, közel egymáshoz

Nyolcadikán "Táánit Cáddikim" (Jámborok böjtje) ezt azért tartják, mert ezen a napon fejezték be a Szentírás (Tánách) lefordítását görögre (Tárgum hás'viim), az ezt megelőző generációknak a Szentírás idegen nyelvekre való fordítása a Tóra megszentségtelenítését, meggyalázását jelentette. Bölcseink szerint a Szentírás görögre fordítása súlyos bűn volt Izrael számára, hasonló, mint az aranyborjú bűne. (Szofrim traktátus 1.fejezet).

Tévét kilencedikén is böjt van, "Táánit cádikim", a Babilóniából való visszatérés vezetőjének, Ezrának halála napja. Tévét tizedikén kezdte el Nabukandecár, a babilóniai király hároméves ostromát Jeruzsálem ellen. Az ostrom harmadik évében, Áv hó kilencedikén rombolta le a Szentélyt a "Bét Hámikdás"-t, az Első Templomot. (Királyok Könyve 2. 25, 1. Ezékiel Könyve 24. 1-2). Ennek emlékére e-napot bölcseink böjtnapnak hirdették, amelyet "A tizedik böjtnek" neveztek el (Zakariás 8. 19. Rosh Hásáná 18, 2.).

"Általános böjtnapnak" (Táánit cibur) a múlt század 50-es éveitől kezdve az izraeli főrabbinátus ezt a böjtnapot a Holokauszt megemlékezési napjának hirdette meg, és általános gyásznapnak ("Jom Hákádish Hákláli"): mindenki Káddist mond e napon meggyilkolt hozzátartozói és barátai emlékére.

Eliezer Slomovits


TÉVÉT

A huszonkilenc napos tévét hónap jól kezdődik, az első két napján még a csodák és a fény ünnepét, a Chanukát tartjuk meg, a hetedik és nyolcadik mécses meggyújtásával. A hála öröme bearanyozza a hónap nyitányát.

A későbbi időszak elkomorul. Kilencedike estétől kezdve tizedikén is (Aszárá b'tévét) böjtölünk hajnaltól napnyugtáig, mert Nabukadnecár azon a napon kezdte meg Jeruzsálem ostromát. Vesztegzárral vették körül a babilóniaiak a várost, egy madár sem repülhetett át a zordon falak fölött. Éhségre ítélték a város védőit. Másfél évig tartott a hősök ellenállása. A böjtnapon Tórát olvasunk reggel is, este is. A vélemények megoszlanak, egyesek szerint a jelenlévőkből heten koplalnak, akkor megengedett a Szentírás olvasása. Liberálisabb felfogás szerint három böjtölő is elégséges a leinoláshoz. A Tévét tizedikével elkezdődött folyamat betetőzése a Szent város és templomának lerombolása.

A Szentély pusztulásával, a churbánnal kapcsolatban négy böjtöt írtak elő bölcseink. Ezek: tisri másodika, tévét tizedike, támuz tizenhetedike, áv hón kilencedike.

Mindegyik egyre szigorúbb, bár pénteken nem szoktunk böjtölni, mégis, ha tévét tíz e napra esne, nem teszik át másikra a böjtöt. Ez is kiemeli a böjtnap jelentőségét.

Tévét hó 19-én halt meg a híres pozsonyi bölcs, a Hátám Szófer fia, és a jesívát vezetésével utóda, Schreiber Ávrahám Smuel Binjamin rabbi, akit könyve címe után Kötáv Szóferként ismer a világ. Elsősorban nagy érdeme, hogy iskolájában apja által meghatározott magas színvonalat továbbra is megkövetelte. Tevékenysége idején hívták össze Eötvös József kezdeményezésére a hírhedt kongresszust, amely az izraelita felekezet egységét lett volna hivatott megteremteni, de végzetes szakadáshoz (vagy szakadásokhoz) vezetett. A rabbi Tórával a kezében járta a főváros utcáit, kisvárosok, falvak poros útjait az "igaz hit" mellett agitálva. A Hitőr Egyletnek egyik alapítója. Ez Egyletből alakult a magyarországi ortodoxia. Kötáv Szófer támogatta a szétválást, a kongresszusi vagy ahogy ők nevezték, a neológ irányzattól. Tanítványai - akiknek imaháza nem csatlakozott egyik oldalhoz sem, mert tragédiának tekintették a zsidóság megosztását, status quo ante-nek mondták magukat, kívánva a kongresszus előtti állapot visszaállítását, az addigi munka folytatását, megosztás nélkül - kérdezték, maradjanak-e a helyükön vagy távozzanak? Kötáv Szófer maradásra bíztatta őket, mert így jesívát végzett rabbi lesz a közösség szellemi vezetője és nem következik be az a "veszély", hogy rabbiképzőt végzett lelkipásztor veszi át az irányítást. Rabbiképző létesítését nem helyeselte és ezt igen érthetően tudtul is adta.

Tévét hó 8-án a jámborok böjtjét tartják meg, mert akkor fordították le görögre a Bibliát, és ezt sokan helytelenítették, félve a félremagyarázástól. Ami nem volt alaptalan, például a rómaiak Rabbi Akivát és mártír társait József elrablásáért ítélték halálra, sok száz évvel a történés után.

Más jámborok (vagy esetleg ugyanazok) tévét hó 9-én is koplalnak, mert Ezra, az írnok a nagy gyülekezet megalapítója és hűséges munkatársa Nehemja ezen a napon távoztak az örökkévalóságba.

A több böjt és a télies komor hangulat ellenére mindenkinek kívánunk kellemes és sikeres hónapot.

Deutsch Gábor


Módosítás: ( 2013. december 09. hétfő, 08:57 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

Tévét hó tizedike, az Általános Kádis Napja

עשרה בטבת – יום הקדיש הכלליSzentírásunkban a Királyok II. Könyvének 25. fejezete Jeruzsálem ostromának leírásáról szól. Hadd idézzem az első Pászuk szavait: „S történt, hogy a hónap 10. napján Bábel királya, Nebukádnecár Jeruzsálem alá vonult, ő maga és egész serege, körülzárta a várost és töltést épített köré”.
A hagyományos zsidó tanítás szerint tévét hónapjának 10. napján kezdődött meg a polgári időszámítás előtti 586. esztendőben a jeruzsálemi templom ostroma. A régi zsidó hagyomány e napot kapcsolatba hozza a II. Templom pusztulásával is, és azóta,  Ászárá Betévét közösségi gyásznapként tekintendő.

A soában ártatlanul meggyilkolt és mártírhalált halt hat millió zsidó testvérünkre emlékezve, az Izraeli Főrabbinátus ezt a napot tűzte ki a rájuk való kegyeletes megemlékezés napjául. E nap neve azóta Jom háKáddis háKláli”. Tévét hó 10-én kora reggeltől a csillagok
feljöveteléig böjtölünk, és egyben felelevenedik előttünk az ókori és a modern történelem.
Napjainkban, amikor Európa szerte újra feléled az antiszemitizmus lángja, ismételten fel kell hívnunk a világ figyelmét a második világháború borzalmaira, megerősítve ezzel azonosságtudatunkat, bízva abban, hogy szavunk nem pusztába kiáltott szó.
1945 májusában – pár héttel a kataklizma iszonyatos szenvedései, és az akkor még felmérhetetlen pusztításai után – irodalmi produktummal jelentkezett a sokat szenvedett, soraiban erősen megfogyatkozott magyarországi zsidóság, bizonyítva a Madách-tétel igazát e szellemiség legyőzhetetlenségéről. E könyv, amely azóta történelmi értékű dokumentummá nemesedett, a „Sárga könyv” címet viselte. Utolsó lapján két állandó időszerűséggel bíró kérdés található:
Mit kérnek halottaink a világtól?
Idézzük a választ is:
.1.„Békességet kívánunk poraiknak  
Nyugalmat teremthet az emlékező kegyelet? Mi emlékezünk és figyelmeztetünk a történelmi sorsfordulóra, s az egykori szenvedésekre. Az  ókor zseniális krónikása  Jesájá, próféciájában így jövendöl:…” a föld pusztulássá lészen”.
Majdnem beigazolódott e géniusz félelme. Pusztulás és pusztítás leledzett mindenütt. Enyészetté vált a zsidó kultúra jelentékeny része. El akarták nyomni a szellem fel-feltörő erejét és rabszolgává alázták a Mindenható képmására teremtett embert. Az évezredekkel ezelőtti békés állapotokat így illusztrálja Mózes IV. Könyve: „Nem volt ellensége s nem volt rosszakarója.” E század negyvenes éveiben a szentencia fordítottja igazolódott be. Ellenségeink megszámlálhatatlanul sokan voltak, s oly kevés a segítő, oltalmat nyújtó baráti kéz.


Egy világhírű művészről jegyezték fel, hogy megérzi színrelépésekor, hogy anyja vagy apja titokban ott ül közelében és figyeli őt. Az egész világ hatalmas forgószínpadhoz hasonlítható, a szerepeket mi töltjük be, mi az emberek.
Ilyenkor a kádis napján úgy érezzük, hogy meggyilkolt anyánk, halálra kínzott apánk, a hitves, a testvér a gyerek lélekben közelünkben van és figyel bennünket. Vajon, hogyan élünk? Teremtünk –e békességet poraikra, tartjuk-e az emlékezést?2. A második kérdésre a választ így fogalmazza meg a könyv szerzője:


„Kívánjuk az emberi lélek átnevelését”

Vajon alakítható-e az ember szívének hajlama gyerekkorától kezdve? Feladat és kötelesség jobbá tenni az embert, közelíteni a humanisztikus értékek megismeréséhez. Célunk változatlanul az, hogy sehol ne legyen szenvedés a földön, ne legyenek sírgyalázók a zsidó temetőkben! Ne alázzák meg a zsidó nép lelkét, ne legyen háború, ellenségeskedés és tragédia! Szeretnénk, hogy a zsidó anya nyugalomban hajthassa álomra fejét, nevelje gyermekét itt őseink földjén, és a szétszórtatásban mindenütt!

1948 tavaszától „új időszámítást” tartunk nyilván a zsidó történelemben. Izrael Állama megteremtette az önálló zsidó léthez való jogot, a hitet önmagában és az emberiségben.

Napjaink megpróbáltatásokkal és feszültséggel telített korszakában is megerősödik bennünk, hogy egyszer nyugalma lesz a zsidó népnek mindenütt a földön, és az ősi imádság, a kádis szavai meghallgatásra találnak a Világ Teremtője előtt.


Schőner Alfréd

 

 


Módosítás: ( 2013. december 08. vasárnap, 20:27 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

CHANUKA - 2013/5774

Néhány évvel ezelőtt értékes vallásirodalmi gyűjtemény látott napvilágot Bné Brákban. Ezt a címet viseli Zot Chanuka. E munka felöleli chanuka ünnepének tőrvényeit és rendjét. Kitér az ünnep parancsolataira, a tórai olvasmányokra. Összefoglalja az időszerű imákat és azt a legendakincset, melynek középpontjában a "Fény ünnepe" áll. E nagyszerű összefoglaló tanulmányból emelek ki gondolatébresztő tanításokat.


Chanuka-gyertyatartó, Franciaország, 14. század


1. "Mestereink összesen harminchat gyertya gyújtását rendelték el chanukka ünnepére. Ez határozat utalás arra az eseményre és a szám azonosságára, mely szerint az első ember, Ádám harminchat óráig gyönyörködhetett kezdetben a fényben, a mindent beborító sötétség után."

Összefüggéseiben is érdekes a Midrás, a hagyományos irodalmat kiszínező szimbóluma. E formában a Makkabeusok győzelmének értékét, e történeti és vallástörténeti esemény kiemelkedő jellegét, vallási életünkben betöltött helyét igyekszik meghatározni.

A világ teremtésénél Isten akaratából lett a fény. Az ember számára a sötétség nyomán világosság fakadt, Az i.e. II. században a hellenizmus terjeszkedő és erőszakkal terjesztett eszmeiségét megfékezte a Hásmóneusok céltudatossága, a fényt terjesztő, a Tan szellemét átérző hősök dicsősége. Későbbi időkben, az ideológiai, vagy politikai fenyegetettség és üldözések korában - ha gyakran tudat alatt is - azt a következtetést vonták le, hogy a mélység sötétjét mindig megvilágítja a Tóra fénye. A Tóra fénye, mely áldó melegével körülölel, hangulatot áraszt, aurát teremt, mint egykoron a teremtés idején.


Hánukijá, 17. század, Itália

2. "A Talmud bölcsei tanították, hogy a Teremtés könyvében utalások találhatók - természetesen átvitt értelemben - az ókor hódító népeire. A föld puszta és kietlen volt" E két jelző Babilóniát és Médiát jelentette. "És sötétség lebegett a vizek felett." Ez az utalás Görögországra és Edomra vonatkozik. 
"Szólt az Isten: Legyen világosság." Ez a fény a Hásmoneusok szimbóluma lett.
"

Összefüggéseiben is érthető a Midrás hagyományos irodalmat magyarázó gondolatvilága. E formában nemzedékek bölcsessége, élettapasztalatok összessége összpontosul. Azt magyarázza, hogy az erőszak mindig a sötétséget jelentette. Az őseink által képviselt szellemiség és a hit, a "fény fiaira" jellemző. Arra a népre, amely a hitet, a kultúrát, a munkaszeretetet, a tudományt, a kultúráltságot és a széles látókörűséget helyezte az ember céljainak középpontjába. A chanuka ünnepének a történeti tényen kívül lényeges szellemi tanítása ez. Így kitárul az értő és az érző, gondolkodó ember előtt egy összetett világkép, melynek középpontjában soha nem az erőszak, hanem mindig Isten és teremtménye áll. A vertikális és a horizontális megismerés lehetősége végtelen és az erre való törekvés az ember örök, de mindig időszerű feladata.

"Szólt az Isten: Legyen világosság." Ez a fény lett a hasmoneus történelem.

3. "Van olyan szellemi forrás, mely megerősíti a hősöket, van, amely erőt ad a gyengülőnek. Van, amely naggyá teszi a szerényt, s van, amely szilárdítja a lankadót. (Jálkut Simoni, Joel 4.)

A zsidóság olyan szellemi forrásból merített, mely erőt adott neki, mely erőssé tette és megszilárdította. A hit forrásából táplálkozott Mátitjáhu hősiessége, ez segítette a győzelem, s a vallásszabadság kivívásában.

A Talmud röviden meséli el a zsidóság fennmaradásáért vívott harcát. Folytatólagosan találhatjuk Hillél és Sámmáj vitáját, a gyertyagyújtás rendjét illetően. Érvek, és ellenérvek csatájában győz a köreinkben máig is elfogadott gyakorlat. A fokozatosság elvét alkalmazzuk! Az itt található hilléli mondásnak alkotókészsége, alakító hatása van.


Klézmer-chánukijá, 21. század

Amikor a chanuka gyertyákat emelkedő sorrendben gyújtjuk, vallási kötelezettségünk mellett, hitet teszünk e gondolat mellett is. Hisszük az alkotás szépségét, a fokozatosan megszerezhető ismeretek fontosságát. A chanuka mécsek vessenek fényt, világosságot az útra, melyen járni kívánunk! Hűek akarunk lenni önmagunkhoz, hogy eleget tegyünk a makkabeusi elvárásnak. Emlékeink élednek fel, amikor hálatelt szívvel fordulunk az Alkotó felé és énekeljük a Máóuz cur ismert dallamát.

"Üdvössége szirtje, vára,
Feléd szárnyal minden hála.
Hitem benned erős, szilárd,
Ajkam Téged rebegve áld 
Dal és ének hozzád csendül
Chanukádért ajkunkról fohász zendül."

Legyen örömmel, fénnyel, boldogsággal, áhítattal, reménységgel teli az ősi-új ünnep! Lobbanjanak fel a lángok künn a szabadban, a családi otthonokban, tanházakban, zsinagógákban!

Chág Urim SzáméáchChánuká Száméách!


Schőner Alfréd

 
E-mail Nyomtatás PDF

Schőner Alfréd

A legszebb gyertyatartó

(Elhangzott 2005. december 12-én , Debrecenben, hanuka ünnepén)


Európa talán legnagyobb hanukiájának, hanukai gyertyatartójának elhelyezése a hajdúsági főváros frekventált pontján a mostani hanuka különlegesen szép és megrendítő élménye volt itt Debrecenben. Az ősi imádság hangulata, amely úgy hangzott: „ Legyen áldott az Örökkévaló, azaz, aki csodát tett az ősökkel, Ő tett csodát a mi világunkban is.”, egyedi hangulatot és áhítatot teremtett a máskor emberzsivajtól teli macskaköves utcán. 

Természetesen a csodát nem bibliai, hanem mindennapi, 21. század elejei formájában értem és gondolom. Mert én ezt egy csodának egy “mikro csodának” élem. Abban a városban, ahol több mint 160 éve szervezett módon élnek zsidók, abban a városban, amelyben maradandót alkotott a cívis város polgárságán belül a zsidó polgárság is, abban a városban, ahol Magyarország egyik legszebb közössége volt a II. világháború előtt. Majd jött a soá, és elpusztított szinte mindent; és jött sok-sok különböző színű áradat, hol zöld, hol vörös és elsodort mindent, ami zsidóságot jelentett. Ezek után a történelmi kataklizmák után, a város központjában látható a monumentális hanukai lámpás. Hirdeti a fény, a hit, a hagyomány diadalát. Hiszen 2005. utolsó heteiben, közelegve a polgári év végéhez, itt, a régiója központjában, a város egyik legszebb utcájában gyújtották meg e majd öt méter magas hanukiában, az ünnepi mécsest.

Mintegy szimbolizálva azt, hogy a fény, a Tóra fénye, a zsidó vallás, a zsidó hit fényessége, legyőzhetetlen. Túlmutat történelmi kataklizmákon, és valamilyen módon jelzi, hogy nemcsak tegnap volt, hanem - Istennek segítségével és kegyelméből - lesz holnap és lesz holnapután is.

Amikor most itt, Önök előtt beszélek hanukáról, szabadjon elmondani, két rövid történetet, két rövid, ünnepi asszociációt..
1973. decemberében, hanuka negyedik gyertyáját gyújtottuk a zsinagógában és otthonainkban, ezekben az órákban, Pest egyik kórházában haldokolt egy 66 éves asszony. Ő is átvészelte a soát, mint mindenki, megölték majdnem mindenkijét és a háború után, már 40 évesen, újból férjhez ment, s feleségül ment egy férfihoz, özvegyen maradt édesapámhoz. Apámhoz, akinek odamaradt, első felesége, négy gyermeke, szülei, nagyszülei, testvérei, s ő maga 45 éves volt. Ebből a házasságból, ebből a késői szerelemből született egy kisgyerek, akit úgy neveltek, hogy rabbi legyen belőle.

Ez az egykori kisgyerek most őszülő hajjal nagypapaként itt áll Önök előtt, és emlékezik az édesanyjára, akinek ma van a Jahrzeitje, 1973. hanukájának negyedik gyertyagyújtásánál adta vissza a lelkét az Örökkévalónak. Legyen áldott az emléke! Akkor érintett meg először a halál fogalma.


Édesapám készítette gyertyatartó, Mauthausen, 1944

Megboldogult anyámnak az volt az álma és a vágya, hogy a fiából rabbi legyen, de már nem érhette meg, mert három héttel a rabbivá avatásom előtt meghalt. Ott volt velem a szívemben és a lelkemben, de fizikai valóságában már fent volt az örökkévalóságban. Ott álltam a Rabbiképző frigyszekrénye előtt és az apámra néztem és nagyon megijedtem.

Megláttam apám sápadt betegnek látszó arcát. Később kiderült, hogy akkor már tényleg rákos beteg volt.

Nyolc hónappal később ő is megtért őseihez. Néhány héttel apám halála előtt, magához hívott és azt mondta: “szeretnék megmutatni neked valamit”. S bevitt hetedik kerületi kis lakásának a éléskamrájába, és elővett egy batyut. Egy féltve őrzött csomagot, amit korábban soha nem láttam. Kibontotta, s legnagyobb meglepetésemre egy gyertyatartó volt benne. Nagyon furcsa formájú, nagyon furcsa külalakú gyertyatartó.

Apámhoz fordultam, és azt kérdeztem, mi ez. Apám nem a kérdésemre válaszolt, hanem azt mondta: “vár a mama”, az anyád!

Ennyit beszélt arról, hogy tudja, milyen beteg és hogy el kell mennie, s utána annyit mondott: “szeretném odaadni neked ezt a gyertyatartót, elmondom a történetét”.

Elfulladó, gyengülő hangon elmesélte, hogy 1944-ben, sok-sok ezer magyar zsidó társával együtt Mauthausenben volt, a koncentrációs táborban, amit természetesen én is tudtam. S ott Mauthausenben, a koncentrációs táborban apám sorstársaival együtt elhatározta, hogy gyertyát fog meggyújtani. S a koncentrációs tábor kerítéséből letörtek egy drótdarabot, s abból formáltak egy furcsa mécsest.

Kis, apró vájatot alakítottak ki a tetején, s ebbe préseltek kis fadarabokat, s meggyújtották a koncentrációs táborban a mini „gyertyákat”, a papírgalacsinokat, és elmondták  csak egyszer, hanuka ünnepének péntek estéjén - a brochekat, az áldásokat:
Legyen áldott az Örökkévaló, aki csodát tett az ősökkel, Ő tett csodát a mi világunkban is.”

 

 

Nem sokkal később az amerikai hadsereg felszabadította Mauthausent, apám is felszabadult, 38 kilóval, flekktífusszal, majd ahogy Ő mondta: hazajött, annak reményében, hogy talál valakit a családjából, de nem talált senkit, mert mindenkijét megölték.

S egy életen át mardosta a lelkiismeret furdalás, miért nem ő halt meg s miért a négy gyermeke?

Ám erről a korszakról soha nem beszélt, csak ezt a gyertyatartót, amit ott, Mauthausenben készített, ezt adta oda nekem, néhány héttel a halála előtt.

Apám elment, és jó pár évvel később, mikor eljutottam Jeruzsálembe, ezt a gyertyatartót a Jad Vasem Intézetnek ajándékoztam, hogy vigyázzanak rá, mert ez mementó, egy emlék. Megköszönték.

Két évvel ezelőtt levelet hozott a posta, Jeruzsálemből, a Jad Vasem Intézet akkori új igazgatójától. Azóta a Jad Vasemben, az emlékezés házában, a holocaust múzeum kiállító termének középpontjában áll egy kis mécs.. Az alábbi levél szövege önmagáért beszél:

"Az Ön édesapja, Rabbi Ezriel Jichák Schőner által Mauthausenben készített gyertyatartó megtekinthető új Történeti Múzeumunknak a magyarországi zsidóságot bemutató kiállításán. 
A gyertyatartó egyedi története, édesapjának és fogolytársainak a zsidó hagyományok iránti elkötelezettsége, amelyet megőriztek abban a borzalmakkal teli helyzetükben is, nemcsak csodálatos például szolgálhat valamennyiünk számára, de tanúskodik a koncentrációs táborokban jelenlévő, a zsidóság iránti szellemi odaadásáról is." 

 

 


A levél a Jád Vásem intézetből

Tavaly hanukakor - a két kis unokámmal - ott voltam a Jad Vasem Intézetben, akik mikor megnézték a hanukai gyertyatartókról készített időleges tárlatot, észrevették az új Történeti Múzeumban azt a furcsa gyertyatartót, amely családom múltjának egyik megmaradt emléke.

- Szaba (nagypapa), mi ez a lámpás? - hangzott a naiv gyermeki kérdés.

Elmondtam a dédszülei történetet, s azt, hogy ezt a dédapjuk készítette, távolban, idegenben, hideg télben, szinte megfagyott újakkal. Azért, hogy legyen egy parányi fény a mauthauseni éjszakában.

Az elsőszülött unokám azt mondta, hogy ez a legszebb gyertyatartó, amit valaha látott.Elhangzott:
2005.12.14. Debrecen

 

 

 

 


Módosítás: ( 2013. november 13. szerda, 22:35 )
 
4. oldal / 9