Ma napja van
Címlap Dr. Schőner Alfréd írásai Dr. Singer Ödön főrabbi köszöntése

Dr. Singer Ödön főrabbi köszöntése

E-mail Nyomtatás PDF

 

Schőner Alfréd

DR SINGER ÖDÖN FŐRABBI KÖSZÖNTÉSE

(Elhangzott a Budai Zsinagóga dísztermében, 2001. június 22-én, Singer Ödön főrabbi születésének 85. és rabbiavatásának 60. évfordulója alkalmából)

"Emlékül Izreael fiainak..." (Bámidbár 17. 3)

Belépve a budai zsinagóga újonnan megálmodott és pazar módón kivitelezett épületébe, nagy helyi személyiségek portréja rajzolódott ki előttem.

Dr. Edelstein Bertalan, aki harminckét évig volt budai rabbi, aki a Rabbiképző professzoraként 12 éven keresztül tanított, aki az IMIT évkönyvekben a zsinagógai esztendők objektív krónikása volt, aki már a múlt század harmincas éveiben affinitív szellemi vezetőként nyilatkozott a cionizmusról.

Dr. Kiss Arnold, rabbi-költő, akinek tiszteletére Hevesi Simon, Guttmann Mihály, Hevesi Ferenc és Friedman Dénes szerkesztésében, 1939-ben emlék kötetet jelentettek meg a néhai budai főrabbi hetvenedik születésnapja alkalmából. Zsolna és Veszprém után került Budára, ahol negyven évig működött főrabbiként. Nevét mégis talán legjobban a több mint 100 kiadást megért, magyar nyelvű imakönyve, a Mirjam örökítette meg.

Dr. Vidor Pál, mártírhalált halt kiváló rabbi, a híres Jávne sorozatban megjelentetett A szombat könyve című lenyűgöző kötetének előszavában a kiadó így ír: " Gondoljunk csak Áchád Háámra, aki azt tanítja, hogy nem a zsidóság tartotta fenn a sábbátot, hanem a sábbát ereje őrizte meg mindmáig a zsidóságot."

Dr. Takács Pál, aki segéd rabbiként és pedagógusként tanította a közösséget, s akit pályájának hatodik évében deportáltak, akinek A magyar gondolkodás első találkozása a Bibliával című 1943-ban megjelent dolgozata a mai napig maradandó gondolatokat fogalmazott meg.

Dr. Benoschofsky Imre, 1970-ig volt országos vezető főrabbi. Rabbinikus pályája a zsidó tradíció és az européer gondolkodás, műveltség ötvözete. Bármicvá ifjúként a "Frankel"-ben ő indított el a felnőtté válás útján. A farkasréti temetőben lévő sírkövén életének hitvallását tömörítette a Scheiber Sándor által újrafogalmazott mondat. Ő volt " Korunk tévelygőinek útmutatója".

Dr. Végházi István előbb Győrben, majd Debrecenben volt rabbi. A budai papi széket az argentínai Seminaro Rabinico Latino-Americano (Buenos Aires) történész professzori tisztségével váltotta fel.

Dr. Geyer Arthur 1976-ig volt Buda rabbija. Korábban Győrben, majd Debrecenbe hirdette a Tóra szavát. A Rabbiképző főkönyvtárosaként, majd a Zsidó Gimnázium vallástan tanáraként is maradandót alkotott. A hatvanas évek végén az általa szervezett Talmud Tórát - kreált politikai vádak alapján feloszlatták. Hitéhez, hivatásához, emberségéhez mindig hű maradt

E nagy személyiségek utóda, méltó szellemi örököse a mai nap ünnepeltje, dr. Singer Ödön főrabbi úr, aki most ünnepli 85. születésnapját. 1939-ben avatják bölcsészdoktorrá. Diplomamunkájának címe: Abraham ibn Ezra vallásos költészete. Hatvan évvel ezelőtt, 1941-ben avatják rabbivá. Rabbi pályáját Szolnokon kezdte és az Örökkévalóba vetett feltétlen hite, és alázata irányította működését a helyi közösség újrateremtésében. A megértő szeretet szavát vitte el a holocaust túlélőinek, hitet öntött a szkeptikus lelkekbe. Tanítványai elmondása szerint, Izrael Államának kikiáltásakor ünnepi istentiszteletet tartott a szolnoki zsinagógában, s amikor álnok módón az arab államok megtámadták a piciny Izraelt, rendszeres imájukkal fordultak az Egek Urához, hogy segítse meg népét.

1956-1959 között Izraelben él. Visszatérése után hat éven át két város, Kaposvár és Nagykanizsa rabbija, majd nyolc évig a kettéosztott Berlin keleti részében szervezi, menti át a zsidó közösséget. Judaikát és hebraikát tanít az egyetemen, s aktív részese, alakítója a felekezetek közötti kapcsolatoknak. Hazatérése után a Nagyfuvaros utcai zsinagógában szolgál. Nem könnyű a helyzete, hiszen dr. Salgó László főrabbi helyére kerül. Salgó rendkívül népszerű volt a Józsefvárosban, ám Singer főrabbi megbirkózik e hírnévvel, és méltó utódja lesz. Karitatív tevékenysége, segítőkészsége, szorgalma mintaértékű. 1985-ben kerül Budára. Immár tizenhat éve vallási vezetője az ország legrégebbi, s egyik legpatinásabb közösségének.

Singer főrabbi másfél évtizedes munkásságát, ha méltatni kívánom, soros hetiszakaszunk, Korách, szavait idézem:

"...és hogy álljatok a közösség előtt, hogy szolgálatukat végezzék. ".(Bámidbár 16.9)

Ezen idézet Singer Ödön itt végzett hivatásának is összefoglalása. A közösség előtt állni, prédikálni, tanítani, a Szentírás szavát hirdetni, s mindenek előtt a Mindenható szeretetére nevelni a gondjaira bízottakat. Szolgálni - a szó legszebb és legeredetibb értelmében - az embereket. Odaállni a rászoruló mellé, felemelni az elesettet, vígasztalást vinni a gyászházba, s tanítani a Tanra szomjazókat.

Ezen emberi kvalitások, az eddigi életmű elismeréseként az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Rektori tanácsa úgy döntött, higy dr Singer Ödön főrabbi urat diploma átvételének hatvanadik évfordulója alkalmából kitűntető oklevélben részesíti. Hadd olvassam fel e dokumentumot:

DÍSZOKLEVÉL

Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Rektori Tanácsa őszinte szeretettel és nagyrabecsüléssel köszönti a magyarországi rabbikar kiemelkedő személyiségét,

budai főrabbi urat,

abból az alkalomból, hogy a Mindenható kegyelméből 60 évvel ezelőtt vehette át az alma mater megszentelt falai között rabbi-diplomáját.

A Mindenható áldását kérjük eredményekben gazdag életére, hogy az emberi kor végső határáig folytathassa szent szolgálatát a Mindenható dicsőségére, zsidóságunk épülésére.

E díszoklevél átadásával köszöntjük a magyar rabbikar doyen-ét, kiemelkedő személyiségét, kívánva neki - kongeniális hitvese szeretetével övezve - további alkotókészséget, egészséget, s a Feljebbvaló gazdag áldását. A jeremiási mondat igazsága teljesedjék ki életének további részeiben. Ád méá veeszrim...

"Tórámat lelkük mélyére helyezem, s a szívükre vésem én..."