TCPDF error: Unsupported image type: com/-ymycdte7uwluyds3s_wgahpytwh0v05ig71obb5qq-o0axhxasldasgq7t2j-ixrfvzvjgg6aroxblreq46srf5f1txa-xtiopmxmxautvx9av3vr7bqms6dmidoegby_jp0_9zvodeqzxbdq