Ma napja van

SÁVUOT 5780

E-mail Nyomtatás PDF

 

SÁVUOT 5780

חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ


:איכה ג כג

Változó korban, valtozó éltkörülmények között, nem a zsinagógai szószéken, hanem az interneten keresztül szólok hozzátok, ketves Testvéreim!

A Tórában Sávuotnak három neve van;

  • az egyik elnevezés a “Hetek ünnepe”. Az első aratástól (Pészách) a búza aratásáig hét hetet számolunk, amit Omer-számlálásnak nevezünk.

- Az ünnep másik neve a hág hákácir, azaz az aratás ünnepe.

-A harmadik név a hág hábikurim, a “Zsengék ünnepe”. Nemcsak a búzából, hanem a Szentföld hét nevezetes termékéből kellett a Szentélyben hálaáldozatot bemutatni.

- Van egy  negyedik elbevezés is : Zemán MÁTÁN TORÁTÉNU. A Tóra, a Kinyilatkoztatás ünnepe,

Most, ez útóbbi képezi beszédünk tárgyát.

A költő szavát idézem:

“VIRÁGKÍGYÓK KUSZNAK A MAGASBA FEL.
MINDEN OSZLOPOT VIRÁG ÖLEL” -


Néhány óra múlval  virágdíszbe öltöztetjük –egyelőre- vidéki zsinagógáinkat, s midenütt….otthonainkat.

A természet pompás virágaival köszöntötjük Sávuotot, a Kinyilatkozatás Ünnepét.

Peszách - az ősi egyiptomi kivonulás - a fizikai megszabadulásra emlékeztetett.

A Sávuot a független szellemiség ünnepe.

A szabadság szavának e kettős összefüggése a mi életünknek, napjainknak is az alapja.

Őseink évtizedekig vándoroltak a sivatagban, s Mózes tanítómesterünk hittel és bizakodással kezdett Izrael gyermekeinek szellemi formálásához, hogy tengernyi megpróbáltatáson, szembeszegülésen, lázadáson és ínségen keresztül magasztos cél felé vezesse az akkor még alaktalan tömeget.


Szináj hegyéhez érkeztek, ahol Mózes átvette a bizonyság két kőtábláját, amelyen a parancsolatok Isten szeretetére, s embertársaink tiszteletére tanítottak.


A midrás ezernyi gondolattal gazdagítja Sávuotról alkotott világképet:


במדרשים רבים לוקחים אותנו חז"ל לביקור בבית המדרש של מעלה. חז"ל מציירים לפנינו את הקב"ה כתלמיד חכם היושב ועוסק בתורה.[1] ציור בית המדרש של מעלה מוליך אותנו לבדוק ולהשוות את דרך התנהלותו של בית מדרשו של הקב"ה לבית המדרש שלנו. הסוגיא במסכת מנחות בה נעסוק משווה בין שני בתי מדרש אליהם הולך משה רבנו. הראשון הוא בית מדרש בו יושב הקב"ה וקושר כתרים לאותיות, בבית המדרש השני יושב ר"ע ודורש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות.

נפתח בהצגת הגמרא במנחות [כט ע"ב]:

אמר רב יהודה אמר רב:

בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות,


Most, mégis egy modern pájtán sorait idézzük magyar fordításbaní.:


„Mózes, a tanítómester lelkileg felkészült, hogy a Szinájra menjen, s ott átvegye Isten ajándékát, a Tízparancsolatot.

A hegyre vezető ösvények - szól a régi legenda - perlekedni kezdtek.

Így szólt az egyik: - a legszélesebb út én vagyok. Biztos rajtam halad keresztül Mózes, mikor a hegy tetejére tart.


- A legsimább útfelület az enyém - szólt a második. Mózes csak engem részesíthet előnyben.


- A legrövidebb úton érdemes feljutni a csúcsra - így a harmadik.


Az előnyös természeti tulajdonsággal rendelkező ösvények között volt egy szűk, göröngyös, buktatókkal és kövekkel teli hegyi út. Neki is hasonló kívánsága volt:

Mózes rajta haladjon végig. De hangját nem merte hallatni, mert a legelhanyagoltabb, legnehezebben járható részen volt.


És Mózes gondolkodott, tépelődött, majd mérlegelt, merre menjen, melyik út a legelőnyösebb.?


S végül a kövekkel és akadályokkal borítottat választotta.


Midőn felért a hegyoromra, a lábán lévő sebek bizonyították a vállalt út megpróbáltatásait. Fájdalmai ellenére öröm költözött szívébe.


Tudta és érezte, hogy a szent célért áldozatot kell vállalni.!


Az ösvényen, az ilyen körülmények között megtett méterek még nemesebbé és értékesebbé tették a felbecsülhetetlen kincset, a két kőtáblát, a Tízparancsolatot."A ma emberének is vágya, hogy az istenhit, a szellemiség, az emberszeretet, a közös munka és az erkölcs szináji magaslataira feljusson.

Ez az út is nehezen közelíthető , de a jutalom a lélek békéje, egymás megismerése és a kölcsönös megbecsülésen alapuló tisztelet lehet.

Igy ír a Talnud:


אמרו עליו על דורו של רבי יהודה בר אלעאי שהיו ששה תלמידים מתכנסים בטלית אחת ועוסקים בתורה


Amikor télvíz idején rabbi Jehuda bár Ilói lángoló tanítását hallgatták, hat tanítvány húzódott össze és szorított helyet magának a meleget árasztó köpeny alatt, hogy a mester szavára figyeljenek." (Szanhedrin 20/a.)


Az ember alkotta technika előtt ismeretlen az a fogalom: lehetetlen.

Szűknek érezvén a földet, kilép annak vonzásköréből.

Ha az ággáda allagorikus gondolatát kibontjuk örök üzenetet találunk:

Ha helyet engedünk a másiknak, társunk, az ember bizton elfér mellettünk.


Ha keressük és megtaláljuk azt az összekapcsoló elvet - mint akkor Jehuda bár Ilói idején - soha el nem választ, de mindig összeköt a múltnak emléke, közös jelenünk, s az életet szebbé, változatosabbá, értékesebbé alakító jövőnk.


Nem a tér kevés!


Az ember tör magasabbra, többre, messzebbre. Azért teremtett, hogy megismerje a meghódíthatót, s tisztelje az Alkotót.

Szeresse őt tiszta szívvel, egész lélekkel


Majd hét héttel ezelőtt  Peszáchot egyedül töltöttük, de nem magányosan.

A virtuális világ közös imája is meghallgatásra talált

Tudjuk, zsinagógánkban állandóan ég a Nér Támid, az örökmécses.

Pici a fénye, de világít a sőtétségben.

Mondom néktek: Lesz még fényáradat és imával teli zsinagógánk.

Vigyázzatok magatokra, egymásra!!!


KÖZELEDIK MÁZKIR NAPJA !!!!!


Emlékezzünk áldott emlékü Szüleinkre, testvéreinkre, rokonainkra, a hatmillióra, a hatszázezerre.


S  5780. sávuot mázkirján is rendhagyó imánk száll  majd a       Magasságoshoz:


יהי רצון

LEGYEN AKARATOD SZERINT IRGALMAS ISTENÜNK, VILÁG ALKOTÓJA, AKINEK SZERETETÉVEL TELIS TELE AZ EGÉSZ FÖLD!


הגן עלנו

VIGYÁZZ REÁNK, ÉS VÉDJ MEG BENNÜNKET MINDEN BETEGSÉGTŐL, CSAPÁSTÓL, JÁRVÁNYTÓL!


S MINDEN BETEGNEK, AKIK MEGFERTŐZŐDTEK, S AKIK SÚLYOS FÁJDALMAKKAL KÜSZKÖDNEK, MIELŐBB KÜLDJ TELJES GYÓGYULÁST!שמע קולנו

HALLGASD MEG IMÁNKAT, MERT TE VAGY, AKI FIGYELSZ REÁNK ÉS ÓVSZ BENNÜNKET!


יהיו לרצון

LEGYENEK KEDVESEK SZÍVÜNK KÍVÁNSÁGAI ELŐTTED, MERT TE VAGY AZ, AKI MEGHALLGATOD A HOZZÁD ESDEKLŐK IMÁJÁT!


חג שבועות שמח