2014. május 11. vasárnap, 10:32 Wagner Tamás
Nyomtatás

2014. május 11-17

Ezen a héten Mózes III. könyvének záró hetiszakaszát olvassák fel a zsinagógában. Címe: Bechukotáj, jelentése: Jelentése: törvényeink szerint. Figyelmeztetés ez arra vonatkozólag, hogy, ha megtartják az Örökkévaló rendeleteit, akkor lesz jó a termés, a támadó ellenség megfutamodik, "üldöznek majd öten közületek százat, százan közületek tízezret".

Az egyiptomi rabszolgaságban

Béke lesz és nyugalom és a Gondviselés jár majd Izrael városaiban, utcáiban, mert azért vezette ki népét Egyiptomból, hogy összetörje jármát, ne legyenek rabszolgák.

Felegyenesedve járjanak útjaikon.
A Tóra-felolvasó tompított hangon azt is tudtul adja, ha nem hallgatnak a szóra, akkor büntetés következhet: betegség, vereség, éhínség, vadállatok, ostrom és száműzetés. A sötétségben azonban ott a fény, a remény, mert a Teremtő megemlékezik a szövetségről, amelyet ősapáinkkal, Jákobbal, Izsákkal, Ábrahámmal kötött, hogy Ő lesz Izrael Istene.

Kivonulás Egyiptomból
/Szarajevói Hagada/

Ezért is volt a kivonulás Egyiptomból, mert ennek így kell lennie. Szó esik még az emberek, férfiak, nők, gyermekek becsértékéről is. Az elsőszülött gyermeket 30 napos korában ki kellett váltani a kohanitától 5 ezüst sekelért (Mózes II. 13:11.). E szidra szerint ennyi volt egy gyermek becsértéke.

A Leviticus, vagyis a papok könyvének záró heti szakasza.

A könyv igen sok törvényt tartalmaz, nyilván azért, hogy azok szerint éljünk. Így jó az egyénnek és embertársainknak. A zárószakasz előbb azt sorolja, mi történik, ha betartjuk a rendelkezéseket, parancsolatokat. Akkor az eső a maga idejében fog esni, kellő mennyiségben, nem lesz aszály, de árvíz sem, valamint jég sem veri el a lábon álló termést. "Eszitek majd a kenyeret jóllakásig". Béke lesz az országban. Álmotok senki és semmi nem zavarja. Sem ember, sem állat, sem zivatar, vagy földrengés. Ellenség nem törhet be az országba. Ha mégis, "üldözni fogtok öten közületek százat, száz közületek akár tízezret is. Szapora gyermekáldásban lesz része a népnek és elhelyezem a hajlékomat köztetek". Ez azt jelenti, hogy a templom nem egy üres építmény, hanem az Ö...való kedves találkozóhelye lesz híveivel, szolgáival. Senki nem helyezhet a népre jármot. Szabadságban lesz részük az embereknek. De ha nem a törvények szerint jár el a nép, akkor az intések sora következik, amely nem ejnye-bejnye, hanem nehezen leírható és felolvasandó erős megpróbáltatások. Az imaházakban tompított hangon szokták felolvasni, de azért úgy, hogy értse meg mindenki. Mert a szónak súlya van. De nem térhetünk ki előle, bizony végig kell hallgatni, amit idézni is nehéz.
- azok uralkodnak majd rajtatok, akik gyűlölnek
- megfutamodtok, amikor nem indokolt,
- sorvadás, láz, betegség kínoz majd benneteket.
- a föld nem adja majd fának a gyümölcsét
- tíz asszony süti majd kenyerét egy kemencében.

Csupán néhány mondatot emeltünk ki az intések közül, közöttük egy-egy szózuhatag csokor között a felszólítás: ha még ezek után sem hallgattok a szóra, akkor még erősebb megpróbáltatás következik. De a befejezés az, hogy az Ö...való megemlékezik arról a szövetségről, amelyet őseinkkel kötött a javunkra. És továbbra is a nép gondviselője, örökkévalója marad.

A szidra záró része a becsértékekről szól. Ha valaki felméri maga vagy családtagja értékét, hogy annyit ajánljon fel szent célokra, megtudjuk, hány sekelt ér egy személy, nemre és korra való tekintettel. Számunkra fontos egy hónapos fiúgyermek értéke (amely öt ezüst sekel) mert az elsőszülött fiúgyermeket ki kell váltani a mai napig a kohéntól harminc napos korában. Hacsak valamelyik szülője, apja vagy anyja nem kohén vagy lévi.

Sokan kérdezhetik a fent felsorolt erős intelmek nem magyarázzák-e a pogromokat vagy magát a vészkorszakot. Egyenes a válasz: nem. Ez az Ö...való titkai közé tartozik. Az ilyen események mentén jámbor közösségek pusztultak, nagy rabbik és ártatlan gyermekek. Ezt nem lehet sem magyarázni, sem menteni, sem felelősséget áthárítani. Talán csak annyit, ha a gonoszság elszabadul, annak pusztítás az eredménye. De nem szabad, hogy elszabaduljon. A legjobb az volna, ha nem lenne gonoszság. És bűnbakkereső indulatok.

Deutsch Gábor
2008

Módosítás: ( 2014. június 08. vasárnap, 08:46 )